Võta meiega ühendust
info@sunfactory.ee
Tel: +372 522 4694

Privaatsuspoliitika

1.    ÜLDINE INFORMATSIOON
1.1.    Käesolev privaatsuspoliitika määrab teie isikuandmete töötlemise tingimused, kasutades andmekontrolöri Interneti veebisaiti.
1.2.    Käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud tingimused kehtivad iga kord, kui pääsete juurde meie sisule ja / või teenusele ning ostate internetis müüdavaid kaupu.
1.3.    Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud ja selle veebisaidi isikuandmeid töödeldakse vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktide ja määruste nõuetele.


2.     KASUTATUD MÕISTED
2.1.    Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:
•    „Isikuandmed” või „Andmed” – mis tahes teave kasutaja kohta, kelle identiteet on tuvastatud või kelle identiteeti saab otseselt või kaudselt tuvastada (andmesubjekt).
•    „Andmetöötlus” – mis tahes toiming või tehingute järjekord automatiseeritud või automatiseerimata vahenditega, mis hõlmavad isikuandmeid või isikuandmeid, nagu kogumine, salvestamine, sortimine, süstematiseerimine, säilitamine, kohandamine või vahetamine, taastamine, juurdepääs, kasutamine, avalikustamine, edastamine, muude andmete levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
•    „Andmehaldur“ Vingisaar Oü kes määratleb teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid vastavalt käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustele.  
•     „Veebileht” on andmekontrolöri veebileht, mille aadress on https://www.sunfactory.ee
•    „Sina” või „Kasutaja” on füüsiline isik, kes on külastanud andmekontrolöri veebisaiti ja kelle andmeid töödeldakse vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale.
•    „Privaatsuspoliitika tähendab käesolevat privaatsuspoliitikat, mis sätestab põhilised reeglid Andmekontrolörile isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks, mida rakendatakse Veebilehe kasutamisel.
•    „Määrus” tähendab 25. mail 2018 Euroopa Liidus jõustunud Määrust 2016/679 (füüsiliste isikute isikuandmete kaitse töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine), millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ.
•    „Küpsised“ on väikesed tekstidokumendid, millel on ainulaadne identifitseerimisnumber, mis edastatakse Veebisaidilt Kasutaja arvuti kõvakettale selleks, et andmekontrolör saaks kasutaja arvutit identifitseerida ja vaadata tema tegevust Internetis.
•    „Nõusolek” tähendab vastavalt Teie vabale tahteavaldusele tehtud  konkreetset  ja selget luba ja Teie nõusoleku saamist Teie isikuandmete töötlemiseks.
2.2.    Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud ja allpool kasutatavaid termineid mõistetakse nii, nagu need on määratletud ja selgitatud määruses, millele pääsete, klikkides siia.

3.    KASUTATAVAD ISIKUANDMED
3.1.    Veebisaidil esitatud kaupade ostmiseks peab Kasutaja teatama andmehaldurile oma järgmised isikuandmed:
•    Eesnime
•    Perenime
•    E-posti aadressi
•    Telefoni numbri
•    Elukoha aadressi
•    Pangakonto numbri
3.2.    Andmekontrolör kasutab ka veebilehe küpsiseid, et koguda andmeid, mis näitavad veebisaidi kasutamise iseärasusi, kasutaja käitumist või automaatselt loodud külastuste statistikat. Lisateavet selle veebisaidi küpsiste kohta leiate käesoleva privaatsuspoliitika 6. peatükist.


4.    ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRGID
4.1.    Teie poolt esitatuid ja meie poolt kogutuid isikuandmeid kasutame järgmistel eesmärkidel selleks, et saaksite:
4.1.1.    Kasutada meie poolt pakutavaid internetimüügi teenuseid;
4.1.2.    Ostukorvi eest tasumiseks Teie poolt valitud makseteenuse sooritaja abil;
4.1.3.    Teie tellimuse täitmiseks ja ostetud kaupade toimetamiseks teie poolt näidatud sihtkohta;
4.1.4.    Arvete väljakirjutamiseks ja raamatupidamise eesmärkidel;
4.1.5.    Meie interneti veebisaidi tegevuse parendamiseks;
4.1.6.    Teie küsimustele vastamiseks ja informatsiooni jagamiseks..


5.    ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE
5.1.    Andmehaldur kindlustab, et Tarbija isikuandmeid ei saaks müüa, edastada või mingil muul mitte seadusega kehtestatud viisil edastada kolmandatele isikutele, neid kasutada muuks otstarbeks kui see, milleks nad olid kogutud. Andmehaldur võib andmeid edastada kolmandatele isikutele ainult kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.
5.2.    Andmehalduril on õigus kasutaja isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ainult järgmistel juhtudel:
5.2.1.    Seaduses sätestatud juhtudel, samuti kui see on vajalik käesoleva Privaatsuspoliitika tagamise eesmärgil;
5.2.2.    Juhul, kui selle andme edastuse jaoks on saadud Kasutaja kirjalik nõusolek;
5.2.3.    Juhul kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja nõuetekohaseks teenuste osutamiseks;
5.2.4.    Kui andmete edastamine õigusorganitele on kohustuslik vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktide poolt kehtestatud korras ja juhtumitel;
5.2.5.    Muudel Määruse ja Leedu Vabariigi õigusaktide poolt sätestatud juhtumitel.


6.    KÜPSISTE KASUTAMINE
6.1.    Veebilehe Andmekontrolör kasutab unikaalse identifitseerimisnumbriga küpsiseid, need  on lühikesed tekstidokumendid, mida saadetakse Veebisaidilt Kasutaja arvuti kõvakettale, et andmekontrolöril oleks võimalus kasutaja arvutit tuvastada ja tema tegevust veebilehel vaadata.
6.2.    Küpsiste abil Andmekontrolör kogub järgmisi andmeid: IP-aadress, brauseri tüüp, demograafilised andmed, muid kasutaja interneti veebisaidi kasutamisele iseloomulikke  andmeid.
6.3.    Veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:
6.3.1.    Seansi küpsised. Seansi küpsised lubavad kindlaks teha Kasutaja igakordse veebilehe külastuse, vaadata tema tegevust, klõpsatusi seansi ajal, neid meeles pidada, liikudes ühelt leheküljelt teisele. Seansi küpsised on ajutised, need kustutatakse otsekohe peale brauseri sulgemist või Internetist lahkumist.
6.3.2.    Analüütilised küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse Interneti veebilehe külastajate  navigeerimise statistilise analüüsi koostamiseks.   
6.4.    Andmekontrolör kasutab veebisaidil kasutatavate  küpsiste andmeid järgmistel eesmärkidel:
6.4.1.    Kasutaja identifitseerimiseks;
6.4.2.    Interneti veebisaidi külastajate statistika analüüsimiseks. Tarbija käitumise analüüsimiseks;
6.4.3.    Veebisaidil pakutavate teenuste kvaliteedi parendamiseks.
6.5.     Arvuti seadistuste muutmise abil kasutaja saab küpsiste kasutamise seadistusi muuta, s.t. neid kustutada või mõningaid neist blokeerida.  Lisateavet kõigi küpsiste seadistuste kohta leiate aadressilt http://www.allaboutcookies.org. Lisateavet Google Analytics küpsiste ja nende seadistuste kohta leiate aadressilt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Oluline on märkida, et küpsiste kasutamise sätete muutmine võib põhjustada mõne veebisaidi funktsiooni ebaõnnestumist.


7.    ANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAJAD
7.1.    Andmehaldur kohustub hoidma Kasutaja isikuandmeid vastavalt Leedu Vabariigi kehtivatele seadustele ja muudes õigusaktides ja / või käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud kindla ajavahemiku jooksul, kuid mitte kauem, kui on lubatud Leedu Vabariigi või käesoleva Privaatsuspoliitikas kohaldatavate seaduste ja määrustega andmete töötlemise eesmärkidel.
7.2.    Kui Kasutaja esitab palve Andmehaldurile veebisaidil näidatud e-posti aadressi kaudu, tavalise posti teel või tellimuse soovi, siis Kasutaja andmed salvestatakse 2 (kaheks) aastaks, alates sellise palve esitamise või tellimuse kuupäevast. Pärast selle perioodi lõppemist Kasutaja andmed kustutatakse, välja arvatud juhtumid, kui Andmete korrastamine on seotud Määruse § 6 p.1 ning kui Andmehalduril  on vajadus korrastada isikuandmeid pikema aja jooksul, nagu on näidatud käesolevas punktis, kuid mitte kauem, kui see on vajalik nende korrastamiseks.

 

8.    KASUTAJA ÕIGUSED
8.1.    Interneti veebilehe Kasutaja õigused on:
8.1.1.    Õigus teada, milliseid isikuandmeid töödeldakse ja millisel eesmärgil;
8.1.2.     Õigus tutvuda oma isikuandmetega ja laadida see oma arvutisse kergesti loetavas vormis;
8.1.3.    Õigus nõuda oma isikuandmete parandamist või lisamist, kui need on ebatäpsed või vananenud;
8.1.4.    Õigus nõuda  oma isikuandmete kustutamist privaatsuspoliitika § 8.5 alusel (õigus andmeid mitte avaldada);
8.1.5.    Õigus nõuda Andmehaldurilt isikuandmete töötlemise piiramist privaatsuspoliitika § 8.7 sätestatud tingimusel.
8.1.6.    Õigus nõuda oma andmete edastamist teisele andmehaldurile Privaatsuspoliitika § 8.8. sätestatud korras (üleandmise õigus);
8.1.7.    Õigus esitada riiklikule andmekaitseinspektsioonile kaebus isikuandmete või nende ebaseadusliku töötlemise või töötlemise rikkumisekohta;
8.1.8.    Õigus mitte lubada oma isikuandmeid töödelda, juhul kui neid Andmeid kavatsetakse kasutada otseste turu uuringute eesmärkidel;
8.2.    Kasutajal on õigus esitada Andmehaldurile kirjalikult ükskõik milliseid Kasutaja isikuandmete töötlemisega seotuid küsimusi või juhised,  saates need käesolevas Privaatsuspoliitikas näidatud kontaktandmetel (e-post või postiaadress).
8.3.    Lisaks taotlusele, Kasutaja peab esitama oma isikut tõendava dokumendi või identifitseerima ennast volitatud elektroonilise side kaudu, välja arvatud juhul, kui kirjalik taotlus esitatakse otse Kasutaja identifitseerimise taotluse esitamise ajal.
8.4.    Sellisele taotlusele või korraldusele Andmehaldur peab vastama mitte  hiljem kui  30 (kolmkümne) päeva jooksul,  alates selle kättesaamise kuupäevast ja täitma taotluses nimetatuid toiminguid või keelduma nende sooritamisest, näidates keeldumise põhjendused. Vajaduse korral, võttes arvesse taotluste keerukust ja arvu, seda perioodi tohib pikendada veel kahe kuu võrra. Sellisel juhul Andmehaldur teavitab Kasutajale sellest pikendamisest 30 (kolmekümne) päeva jooksu, näidates taotluse tähtaja viivituse põhjenduse.
8.5.    Juhul kui Kasutaja esitab oma andmete kustutamise taotluse, Andmehaldur on kohustatud need isikuandmed viivitamata kustutama, juhul  kui see on põhjendatud ühe allpool toodud asjaoluga:
8.5.1.    Juhul kui isikuandmeid ei ole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
8.5.2.    Juhul kui Kasutaja tühistab oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, juhul kui isikuandmete töötlemiseks ei ole muud õiguslikku nõuet;
8.5.3.    Juhul kui Kasutaja ei nõustu andmete töötlemisega Andmehalduri õiguse alusel ja Andmehalduril ei ole ülekaalukaid seaduslikke põhjusi andmete edasiseks töötlemiseks;
8.5.4.    Juhul kui isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult;
8.5.5.    Isikuandmed tuleb kustutada vastavalt Euroopa Liidu või Leedu Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras.
8.6.    Andmehaldur on kohustatud andmed kustutada, krüpteerides kasutaja isikuandmeid selliselt, et neid ei  oleks võimlik vaadata ega kindlaks teha, kellele nad kuulusid.
8.7.    Andmekontrolör on kohustatud Kasutaja andmete töötlemist viivitamatult piirama järgmistel asjaoludel:
8.7.1.    Kasutaja vaidlustab isikuandmete kasutamise aja õigsuse, mille jooksul Andmehaldur  tohib kontrollida kasutaja isikuandmete õigsust;
8.7.2.    Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja Kasutaja ei nõustu isikuandmete kustutamisega ning palub selle asemel piirata nende kasutamist;
8.7.3.    Andmehaldur ei vaja enam isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 nimetatud eesmärkidel, kuid kasutaja nõuab seda juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või oma õiguste kaitseks.
8.7.4.    Kasutaja esitas vastuväiteid oma  Isikuandmete töötlemiseks tema kui andmesubjekti õigustatud huvides, kuni kontrollitakse, kas andmesubjekti õigustatud põhjendused on kasutaja põhjenduste suhtes ülimuslikud.
8.8.    Kasutajal on õigus edastada tema säilitatavad andmed teisele andmehaldurile ja vastutav töötleja, kellele on esitatud isikuandmed, ei tohi seda takistada alljärgnevatel juhtumitel:
8.8.1.    Andmetöötlus põhineb Kasutaja nõusolekul või lepingul;
8.8.2.    Andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega.
8.9.    Kasutades oma õigust andmete ülekantavusele, kasutajal on õigus nõuda, et Andmehaldur suunaks tema isikuandmed teisele andmehaldurile, kui see on tehniliselt teostatav.
8.10.    Andmehaldur jätab endale õiguse mitte rahuldada Kasutaja taotlusi, välja arvatud otseturunduse pakkumiste andmisest keeldumise taotlused või taotleda kohtuvälist vaidluste lahendamist, kui see on vajalik: 1) vastutavale isikule kehtestatud õiguslike kohustuste täitmiseks; 2) avaliku korra tagamiseks või kuritegude ennetamiseks; 3) tarbijate või teiste õiguste kaitsmiseks, 4) Määruse punkti 23. lõik 1.  kohaselt, eespool nimetatud juhtudel. Igal juhul, kui andmehaldur keeldub Kasutaja nõuete täitmisest, ta on kohustatud teatama  selle keeldumise põhjustest.
8.11.    Kõik kasutajale antud vastused tuleb esitada lühidalt, läbipaistvalt ja arusaadavalt, kergesti mõistvas vormis,  selgelt ja lihtsas keeles. Andmehaldur peab saatma vastuse kas elektrooniliselt või paberkandjal tasuta.  Kasutaja nõusolekul, samuti Kasutaja korduva küsimuse korral Andmehaldur võib nõuda mõistliku tasu nende eest, mille aluseks on dokumentide koopiate  koostamise halduskulud, kuid mis ei tohi olla suuremad kui 50 (viiskümmend) eurot.
8.12.    Kui Kasutaja teatab oma andmete ebaseaduslikust töötlemisest või kui tekib vaidlus Andmehalduriga, siis Kasutajal on tal õigus pöörduda Leedu kohtuvälise vaidluste lahendamise asutusse – Riigi Andmekaitse Inspektsiooni – veebisaidil näidatud aadressil, mille leiate  siit.

 

9.    PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED
9.1.    Andmekontrolöril on õigus seda privaatsuspoliitikat ajakohastada, võttes arvesse muudatusi Leedu Vabariigi seadustes ja määrustes.
9.2.    Andmehaldur soovitab, et kasutajad külastaksid veebisaiti regulaarselt, selleks et vaadata privaatsuspoliitika kõige viimast  versiooni. Andmekontrolör võib privaatsuspoliitika oluliste muudatuste korral, mis on tarbijaandmete kaitse seisukohalt olulise tähtsusega, teatada privaatsuspoliitika kõikidest muudatustest kasutaja poolt näidatud kontaktandmetel.

 

10.    KONTAKTINFORMATSIOON
Kõik käesoleva privaatsuspoliitikaga seotud dokumendid ja küsimused tuleb saata järgmistele aadressidele:
E-kirjaga aadressil: info@sunfactory.ee


Veebilehel on kasutatud küpsiseid..

Kasutame küpsiseid, et tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine, liiklusanalüüs, turundus ja sisu personaliseerimine.

Saate valida, milliseid küpsiste kategooriaid soovite aktsepteerida. Te saate lugeda kirjeldusi ja muuta oma eelistusi, klõpsates konkreetsel küpsiste kategoorial. Teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib häirida veebisaidil pakutavaid funktsioone ja teenuseid.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida kasutatakse veebisaitidel kasutajakogemuse parandamiseks. Vastutav töötleja kasutab küpsiseid järgmiste andmete kogumiseks: IP-aadress, brauseri tüüp, demograafilised andmed, muud andmed, mis registreerivad kasutaja käitumist veebisaidil.

Seadusandlus sätestab, et me võime salvestada teie seadmesse küpsiseid, mis on vajalikud selle veebisaidi toimimiseks. Kõigi muude küpsiste jaoks vajame teie nõusolekut.

See veebisait kasutab eri tüüpi küpsiseid. Mõnes veebisaidi osas kasutame kolmandate isikute hallatavaid küpsiseid, mis aitavad isikupärastada teie sirvimiskogemust ja sisu. Saate oma nõusolekut igal ajal muuta või tagasi võtta veebisaidi küpsiste seadetes.

 

Teie nõusolek kehtib järgmistele domeenidele: www.sunfactory.ee

Parima kogemuse pakkumiseks kasutame küpsiseid.